OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE
Ogólne Warunki Handlowe
firmy Garmory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Definicje
1. Ogólne Warunki Handlowe, OWH – niniejszy zestaw zasad i warunków świadczenia usług drogą elektroniczną przez spółkę Garmory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
2. Garmory - platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet, stanowiąca internetowy portal zamieszczony pod głównym adresem internetowym http://garmory.pl, na którym spółka Garmory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. oferuje Gry, Serwisy i usługi dostępne w szczególności pod adresami internetowymi: www.margonem.pl, www.margonem.com, www.realmofsteam.pl, www.realmofsteam.com, www.petsbury.pl, www.petsbury.com, www.neurostaza.com, www.neurostaza.pl, www.mgduel.pl, www.mgduel.com, www.socplay.pl.
3. Usługodawca – właściciel portalu zarządzający i prowadzący portal http://garmory.pl. Informacje na temat podmiotu znajdują się w pkt 2 niniejszych OWH.
4. Użytkownik (Usługobiorca, Gracz) - każda osoba, która zarejestrowała się w Grze lub Serwisie i korzysta lub korzystała z konta w Grze w jakikolwiek sposób.
5. Gra – platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet, oferowana przez Garmory, do której Użytkownik otrzymuje dostęp po zarejestrowaniu się.
6. Serwis - platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet, oferowana przez Garmory, do której Użytkownik otrzymuje dostęp po zarejestrowaniu się. Serwis umożliwia Użytkownikom zamieszczanie informacji o sobie i wymianę tych informacji z innymi Użytkownikami.
7. Konto – struktura informatyczna utworzona na wniosek Użytkownika podczas rejestracji w bazie Gry lub Serwisu, zawierająca pola z parametrami wykorzystywanymi w Grze lub Serwisie, będąca powiązana z unikalnym Loginem. Korzystanie z konta wymaga znajomości Loginu i hasła dostępowego. Konto jest wartością niematerialną i nie może stanowić przedmiotu handlu/wymiany/darowizny. Jedynymi elementami Konta, które można wymieniać między Użytkownikami, są przedmioty w samej Grze. Konto, jak i wszelkie jego elementy, pozostaje własnością Usługodawcy oddaną w użytkowanie Usługobiorcy na określonych w OWH i Regulaminie warunkach. Nieprzestrzeganie tych warunków może skutkować ograniczeniu uprawnień do korzystania z niego lub całkowitym odebraniu Graczowi prawa do korzystania z niego (zablokowanie). W przypadku utraty praw do korzystania z Konta lub dobrowolnego zaprzestania korzystania z Konta Usługobiorca nie ma prawa ubiegać się o zwrot nakładów poniesionych na usługi Premium.
8. ID – indywidualny i unikalny numer Konta Gracza nadawany w momencie zakładania nowego Konta w Grze podczas procesu rejestracji.
9. Login – indywidualna nazwa konta gracza wybierana przez Gracza w momencie zakładania nowego konta w grze podczas procesu rejestracji.
10. Pseudonim, Nickname, Nick – widzialny dla wszystkich graczy identyfikator Gracza. 11. Netykieta – to zbiór zasad przyzwoitego zachowania w Internecie, swoista etykieta obowiązująca w sieci. Netykieta, podobnie jak zwykłe zasady przyzwoitego zachowania, nie jest dokładnie skodyfikowana ani nikt nie zajmuje się systematycznym karaniem osób łamiących te zasady, jednak uporczywe łamanie zasad Netykiety może się wiązać z konsekwencjami, jak np.: zablokowanie Użytkownikowi dostępu do określonej usługi internetowej przez administratora danej usługi. Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta
12. Usługi Premium, Funkcje Premium – różne elementy płatne w Grze lub Serwisie nienależące do funkcjonalności podstawowej. Ceny i rodzaj usług lub bonusów są określone w Regulaminie lub osobnym cenniku konkretnej Gry lub Serwisu. Funkcje Premium mogą być płatnościami jednorazowymi lub płatnościami, które należy uiszczać za określony przedział czasowy. Wszystkie ceny są cenami brutto.
13. Wirtualna Waluta – specjalne punkty w Grze lub Serwisie doładowywane przez Usługodawcę płatnie. Punkty te Użytkownicy mogą wymieniać w Grze lub Serwisie na dodatkowe elementy, specjalne usługi, dostęp do miejsc lub inne przywileje opisane w Regulaminie konkretnej Gry lub Serwisu.
14. Regulamin, Instrukcja Obsługi – zbiór zasad i warunków do spełnienia i przestrzegania których jest zobowiązany Użytkownik po rejestracji w konkretnej Grze lub Serwisie oferowanym przez Garmory.
15. NPC – postać kierowana przez komputer, z którą Użytkownik może wchodzić w interakcję poprzez przygotowany dialog, sklep lub inne czynności przewidziane przez system Gry.
16. Panel Kontaktowy – platforma teleinformatyczna służąca do kontaktu Użytkownika z Usługodawcą.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe określają rodzaj, zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę poprzez portal gier http://garmory.pl.
1.2 Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom OWH za pośrednictwem portalu http://garmory.pl i stron Gier lub Serwisów zamieszczonych na tym portalu.
1.3 Na żądanie Użytkownika Usługodawca udostępnia temu Użytkownikowi OWH w formie dokumentu PDF, tak aby użytkownik mógł pozyskać, odtwarzać i utrwalać OWH za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje.

2. PODMIOT ŚWIADCZĄCY USŁUGI
Właścicielem portalu internetowego http://garmory.pl jest spółka Garmory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., z siedzibą ul. Pod Młynem 1C, 40-313 Katowice, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000519387, NIP: 548-258-11-84, REGON: 241114139, zwana w niniejszych OWH "Usługodawcą".

3. TECHNICZNE UWARUNKOWANIA ŚWIADCZENIA USŁUG
3.1 Aby zostać Użytkownikiem Gier i Serwisów oferowanych przez firmę Garmory, niezbędny jest komputer osobisty, przeglądarka Internetowa w ostatnio wydanej wersji (starsze mogą, acz nie muszą działać), łącze internetowe podłączone do komputera.
3.2 Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na komputerach użytkowników plików cookies w celu poprawnego działania Gier i Serwisów.
3.3. Przeglądarka Użytkownika może wymagać obsługi JavaScript, wtyczek Java lub Flash, by Gry lub Serwisy Garmory były wyświetlane poprawnie. Na Użytkowniku ciąży obowiązek utrzymywania komputera w stanie umożliwiającym działanie Gier i Serwisów Garmory. Garmory oświadcza, że nie jest właścicielem wymienionego wyżej oprogramowania i nie odpowiada za techniczną pomoc podczas instalacji żadnego niezbędnego lokalnie oprogramowania.
3.4 Można również wykorzystywać inne urządzenia o podobnych możliwościach, mając na uwadze, że niektóre opcje Gier i Serwisów oraz ich prezentowanie na ekranie mogą być ograniczone, jeśli konkretna Gra lub Serwis nie jest przystosowana do użytkowania jej na konkretnym urządzeniu np.: urządzeniu mobilnym.

4. USŁUGI ŚWIADCZONE W PORTALU HTTP://GARMORY.PL
4.1 Podstawowym przedmiotem działalności portalu http://garmory.pl jest udostępnienie Użytkownikom możliwości użytkowania przez przeglądarkę internetową Gier i Serwisów. W tym celu Usługodawca udostępnia zasoby swojego (lub dzierżawionego) systemu teleinformatycznego oraz wymagane oprogramowanie po stronie serwera (silnik Gry, strona WWW) oraz przeglądarki (klient Gry).
4.2 Uczestnictwo w Grach i Serwisach służy jedynie rozrywce.
4.3 Korzystanie z portalu http://garmory.pl oraz samych Gier i Serwisów jest dobrowolne i w podstawowym zakresie bezpłatne. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania opłat za wybrane usługi lub elementy Gier i Serwisów, ujętych w Regulaminie lub osobnym cenniku.
4.4 Usługodawca zastrzega sobie możliwość czerpania korzyści z reklam umieszczanych w portalu Garmory, Grach i Serwisach.

5. REJESTRACJA W GRZE LUB SERWISIE OFEROWANYM PRZEZ PORTAL GARMORY
5.1 Rejestracja w Grach i Serwisach jest bezpłatna. Można ją przeprowadzić poprzez wypełnienie elektronicznego formularza wymaganymi informacjami. Formularze znajdują się w portalu Garmory lub na stronach Gier i Serwisów. Rejestracja jest wnioskiem o utworzenie Konta Użytkownika.
5.2 Rejestracja powoduje stworzenie Konta na warunkach zawartych w niniejszych OWH, Regulaminie konkretnej Gry lub Serwisu i oznacza, że Użytkownik zapoznał się z ich treścią oraz zaakceptował ją w całości.
5.3 Z Gier i Serwisów oferowanych przez Garmory mogą korzystać osoby, które skończyły 18 rok życia lub otrzymały zgodę swoich opiekunów prawnych. W przypadku niektórych Gier i Serwisów te warunki mogą być inne. Wtedy stwierdzają to osobne zasady lub Regulamin konkretnej Gry lub Serwisu.
5.4 Rejestracja w Grze lub Serwisie jest jednoznaczna z zawarciem umowy z Usługodawcą, na warunkach określonych w OWH.
5.5 Po prawidłowym przyjęciu przez system danych osoby rejestrującej się automatycznie jest tworzone nowe Konto w Grze lub Serwisie. Login wraz z hasłem podanym przez Użytkownika w formularzu umożliwia zalogowanie się do Gry lub Serwisu.
5.6 Login i hasło Użytkownik musi zapamiętać. Zgubienie hasła powoduje konieczność założenia nowego Konta. Elementy Gry, Serwisu lub informacje i dane, które zostały zgromadzone na utraconym Koncie, łącznie z elementami płatnymi, nie zostaną przekazane na nowe Konto. 5.7 Gracz odpowiada za utrzymanie w tajemnicy swojego hasła. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika hasła i Loginu oraz późniejsze działania dokonane przy użyciu tych danych.
5.8 Użytkownik ma obowiązek aktualizować swój adres e-mail, jeśli był wymagany podczas rejestracji, niezwłocznie przed każdą jego zmianą. Adres e-mail i Panel Kontaktowy stanowią główny sposób kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wywołane nieprawidłowością lub nieaktualnością w/w adresu.
5.9 W przypadku utraty dostępu przez Użytkownika do skrzynki poczty elektronicznej wskazanej w procesie rejestracji jako jego e-mail lub później zmienionej na życzenia Użytkownika nie ma możliwości późniejszej zmiany tego adresu. W takim wypadku, jeśli Użytkownik zapomni lub straci hasło dostępu do Konta w Grze lub Serwisie, traci na zawsze do niego dostęp.
5.10 Użytkownik oświadcza, że podawane przez niego dane:
a) są prawdziwe;
b) nie naruszają praw osób trzecich;
c) nie naruszają obowiązującego prawa i powszechnie przyjętych za obowiązujące norm obyczajowych.
5.11. Użytkownik pod żadnym pozorem nie może wykorzystywać Konta lub hasła innego Użytkownika, poza możliwościami przewidzianymi przez portal Garmory, Grę lub Serwis.

6. PŁATNOŚCI
6.1 W celu wykupienia usługi doładowania Wirtualnej Waluty lub przedłużenia abonamentu należy skorzystać z Regulaminu lub osobnego cennika konkretnej Gry lub Serwisu.
6.2 Usługę udostępnienia Wirtualnej Waluty lub przedłużenia abonamentu uznaje się za należycie wykonaną przez Usługodawcę z chwilą udostępnienia Wirtualnej Waluty lub przedłużenia abonamentu Użytkownika na jego Koncie w Grze lub Serwisie, niezależnie od tego czy Użytkownik wykorzystał Wirtualną Walutę lub przedłużenie abonamentu.
6.3. Udostępnienie Użytkownikowi Wirtualnej Waluty lub przedłużenia abonamentu na jego Koncie w Grze lub Serwisie następuje niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty. Formy płatności, zależnie od Gry i Serwisu, to np.: SMS Premium, przelew elektroniczny, karta paysafecard, płatność PayPal itp. Użytkownik wyraża zgodę na niezwłoczne wykonanie usługi oraz ma świadomość, że zgodnie z art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827 ze zm.) po wykonaniu usługi utraci prawo odstąpienia od umowy.
6.4 Utrata dostępu do Konta w Grze lub Serwisie, np. poprzez zgubienie hasła i utratę dostępu do podanego podczas rejestracji adresu e-mail, oznacza nieodwracalną utratę dostępu do tego Konta wraz z niewykorzystaną Wirtualną Walutą, przedłużeniem abonamentu lub zakupionymi Funkcjami Premium bez zwrotu jakichkolwiek kosztów.
6.5 Użytkownik odpowiada za utrzymanie w tajemnicy swojego hasła. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika hasła oraz Loginu do Konta oraz późniejsze działania dokonane przy użyciu tych danych.
6.6 Każdorazowo przed wykonaniem płatności należy zapoznać się z cenami prezentowanymi przy każdej z form płatności. Dokonując płatności, akceptuje się te ceny oraz niniejsze OWH wraz z późniejszymi zmianami.
6.7 W przypadku wystąpienia błędów w OWH, Regulaminie lub osobnym cenniku Gry lub Serwisu Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z Usługodawcą.
6.8 Wszelkie transakcje z wykorzystaniem Wirtualnej Waluty lub Funkcji Premium pomiędzy Użytkownikami są zabronione.
6.9 Nie ma możliwości wymiany Wirtualnej Waluty, przedłużenia abonamentu lub Funkcji Premium na prawdziwe pieniądze (lub jakikolwiek pieniężny ekwiwalent), nawet jeśli Użytkownik nie wykorzysta wszystkich posiadanych jednostek Wirtualnej Waluty, przedłużenia abonamentu lub zakupionych Funkcji Premium.
6.10 Osoba korzystająca z płatności zobowiązuje się podawać swoje autentyczne dane, jeśli podmiot obsługujący transakcje płatnicze wymaga podania takich danych.
6.11 Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen doładowania Wirtualnej Waluty, przedłużenia abonamentu lub Funkcji Premium bez podania przyczyn. Zmiana cen wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia opublikowania informacji o zmianie w Regulaminie lub osobnym cenniku Gry lub Serwisu. Każdorazowo aktualne ceny umieszczone zostaną w Regulaminie lub osobnym cenniku Gry lub Serwisu. Ceny podawane w Regulaminie lub osobnym cenniku Gry lub Serwisu, jak i dowolnym innym miejscu portalu Garmory lub stron Gier i Serwisów nie są ofertą handlową w rozumieniu prawa. 6.12 W przypadku braku potwierdzenia dokonanej transakcji, w postaci naliczenia Wirtualnej Waluty lub przedłużenia abonamentu w czasie gwarantowanym przez serwis obsługujący płatności, należy niezwłocznie skontaktować się z Usługodawcą.
6.13 Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za błędnie wprowadzone dane przez Użytkownika w każdym rodzaju płatności.
6.14 Użytkownik może wymieniać Wirtualną Walutę na różne dodatkowe elementy Gry u NPC. Każdorazowo powinien zapoznać się z ofertą i ceną Usługi Premium podaną w jednostkach Wirtualnej Waluty. Nie ma możliwości cofnięcia transakcji dokonywanej z NPC; Użytkownik ponosi za to pełną odpowiedzialność i nie będzie domagał się jakiejkolwiek interwencji lub zwrotu Wirtualnej Waluty w przypadku pomyłkowego wykonania transakcji.
6.15 Portal Garmory, Gry i Serwisy są stale udoskonalane. Dlatego Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych Funkcji Premium, zaprzestania oferowania części z nich lub wprowadzenia wybranych Funkcji Premium do wersji podstawowej. Roszczenia Użytkownika w odniesieniu do rekompensaty poniesionych kosztów są wykluczone.
6.16 Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że transakcje wykonywane w samej Grze lub Serwisie, szczególnie pomiędzy Użytkownikami lub Użytkownikiem a NPC, także w zakresie Wirtualnej Waluty, są wyłącznie transakcjami w wirtualnym świecie. Dotyczy to także usług wykonywanych zamiast NPC przez osoby wyznaczone przez Usługodawcę. W szczególności nie są to oferty i transakcje handlowe w rozumieniu prawa, a jedynie gra. Użytkownik oświadcza, że nie będzie domagał się jakichkolwiek odszkodowań lub zwrotów kosztów w odniesieniu do tych transakcji.
6.17 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że NPC lub osoba uprawniona przez Usługodawcę może odmówić wymiany Wirtualnej Waluty na dany ekwiwalent w Grze lub Serwisie, jeśli sytuacja w Grze lub Serwisie, poziom doświadczenia Użytkownika lub inne czynniki związane z Grą lub Serwisem na to nie pozwalają, utrudniłoby to grę innym Użytkownikom lub świadczenie usług przez Usługodawcę lub z innych ważnych dla Usługodawcy powodów.

7. ŚWIADCZENIE USŁUG. REZYGNACJA Z USŁUG
7.1 Korzystanie z Gry lub Serwisu w podstawowym zakresie jest nieodpłatne.
7.2 Usługodawca dołoży wszelkich starań, by zapewnić poprawne działanie Gier i Serwisów oferowanych przez Garmory, ich rozwój oraz popularyzację.
7.3 Niedopuszczalne są działania Użytkowników mogące utrudniać lub destabilizować działanie portalu Garmory, Gry lub Serwisu, a w szczególności prowadzić do naruszania prawa lub prawem chronionych dóbr osób trzecich.
7.4 Użytkownik będzie wykonywał polecenia Garmory i jej współpracowników oraz pełnomocników wykonawczych. W szczególności odnosi się to do poleceń administratorów i moderatorów ewentualnych forów należących do danej Gry i/lub Serwisu.
7.5 Nad przestrzeganiem OWH, Regulaminu i Netykiety czuwają osoby oznaczone przez Usługodawcę. Mają oni prawo do:
a) ostrzegania i upominania Użytkownika;
b) karania Użytkownika (odebranie przedmiotów, zmniejszenie statystyk, czasowa blokada Konta Użytkownika, usunięcie postaci lub konta Gracza oraz w razie rażącego złamania regulaminu zablokowanie adresu IP, z którego korzysta Użytkownik);
c) monitoringu działań Użytkownika;
d) zmiany wybranych parametrów Konta Użytkownika.
7.6 Konto Użytkownika może zostać zablokowane na stałe, jeśli:
a) Użytkownik świadomie narusza ustawy prawne, Regulaminy Gier lub Serwisów;
b) Użytkownik narusza przepisy karne;
c) Użytkownik narusza ustanowiony przez Garmory Sp z o.o. w Regulaminach niektórych Gier i Serwisów zakaz używania multikont;
d) Użytkownik narusza zakaz pushingu;
e) Użytkownik narusza zakaz używania nieautoryzowanych skryptów;
f) Użytkownik narusza zakaz używania błędów w oprogramowaniu;
g) Użytkownik podczas rejestracji lub uiszczając płatności za Funkcje Premium podaje fałszywe dane.
7.7 E-maile kierowane do Usługodawcy nie są rozpatrywane, gdy:
a) w e-mailu brak Loginu Użytkownika;
b) w e-mailu brak tematu;
c) w e-mailu brak treści lub jest ona bezsensowna;
d) e-mail zawiera załączniki będące nosicielami wirusów;
e) e-mail zawiera treści obraźliwe i wulgarne.
7.8 W przypadku wykrycia błędu w Grze lub Serwisie oferowanym przez Garmory Użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania go i nieprzekazywania innym Użytkownikom zdobytych przez siebie informacji na jego temat w celu nieuczciwego uzyskania jakichkolwiek korzyści. Zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania Usługodawcy i administratorów o wykrytym błędzie.
7.9 Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowego zaprzestania świadczenia usług.
7.10 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Gry, Serwisu lub całego portalu Garmory;
b) problemy w funkcjonowaniu Gry, Serwisu lub całego portalu Garmory, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, zdarzeń losowych, działania osób trzecich, w tym dostawcy usług internetowych, serwisu obsługującego płatności i siły wyższej (katastrofa, zdarzenie losowe);
c) korzystanie z Gry lub Serwisu przez Użytkownika niezgodnie z postanowieniami OWH i Regulaminu;
d) treści informacji zamieszczanych w Grze lub Serwisie przez Użytkowników. Wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu ponosi autor treści;
e) przerwy w funkcjonowaniu Gry, Serwisu lub całego portalu Garmory zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, aktualizacja oprogramowania, aktualizacja bazy danych, itd.), o których Użytkownicy byli uprzednio poinformowani;
f) utratę danych zawartych w Grze, Serwisie lub całym portalu Garmory spowodowaną: awarią sprzętu, oprogramowania, bazy danych lub też innymi okolicznościami, którym Usługodawca nie mógł zapobiec mimo zachowania należytej staranności.
7.11 Usługodawca wykonuje okresowe kopie zapasowe bazy danych Gier, Serwisów i oprogramowania.
7.12 W wypadku krytycznych awarii Gry lub Serwisu Usługodawca może odtwarzać stan Gry, Serwisu lub ich elementów z wcześniej wykonanej kopii zapasowej ze skutkiem cofnięcia stanu całej Gry, Serwisu lub ich elementów.
7.13 Użytkownik portalu Garmory przyjmuje do wiadomości, że Gry, Serwisy oraz portal Garmory są ciągle rozwijane i mogą występować błędy lub czasowe problemy; w każdym takim przypadku należy to zgłosić Usługodawcy. Usługodawca w takich przypadkach zobowiązuje się do niezwłocznego podjęcia działań mających na celu poprawienie błędu.
7.14 Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za problemy z serwerami i infrastrukturą sieciową, które wynikają z problemów firm trzecich. W razie wystąpienia takich problemów Usługodawca dołoży wszelkich starań, by zadośćuczynić poniesione przez Użytkowników straty w sposób opisany w 7 ust. 7.23.
7.15 Wszystkie transakcje między Użytkownikami lub Użytkownikiem a NPC w samej Grze mają wyłącznie charakter wirtualny (na potrzeby urozmaicenia Gry) i nie mają jakiejkolwiek mocy prawnej.
7.16 Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie lub bezpośrednie straty Użytkowników wynikłe w związku z korzystaniem z portalu Garmory, Gry lub Serwisu.
7.17 Nie ma możliwości wymiany jakichkolwiek dóbr wirtualnych w Grze, Serwisie (złoto, przedmioty, Wirtualna Waluta lub przedłużenie abonamentu) na jakikolwiek pieniężny ekwiwalent. Są to wyłącznie elementy samej Gry, Serwisu i tak muszą być traktowane.
7.18 W przypadku konieczności zakończenia prowadzenia usług związanych z portalem Garmory, Grą lub Serwisem Usługodawca poinformuje Użytkowników o tym fakcie na łamach portalu Garmory, Gry lub Serwisu na 1 miesiąc przed odłączeniem dostępu Użytkowników do portalu Garmory, Gry lub Serwisu.
7.19 Usługodawca może zmienić serwer portalu Garmory, Gry lub Serwisu z utratą przez Użytkowników ich części lub wszystkich przedmiotów lub innych elementów w Grze lub Serwisie. W takim wypadku poinformuje o tym Użytkowników na łamach portalu Garmory, Gry lub Serwisu w terminie 1 miesiąca przed planowaną zmianą.
7.20 W przypadku zaprzestania świadczenia usług przez Usługodawcę Użytkownikom, którzy wykupili Usługi Premium, nie przysługuje zwrot kosztów; dotyczy to także posiadanej Wirtualnej Waluty lub przedłużenia abonamentu, nawet jeśli nie zostały one jeszcze wykorzystane na portalu Garmory, w Grze lub Serwisie.
7.21 Usługodawca zastrzega sobie prawo do odebrania punktów (w tym Wirtualnej Waluty lub przedłużenia abonamentu) zdobytych w sposób niedozwolony, np. poprzez wykorzystanie błędu w portalu Garmory, Grze lub Serwisie. Użytkownik powinien zgłosić taki fakt (błędu) niezwłocznie Usługodawcy, a w przypadku podejrzenia celowego działania Użytkownika w celu wykorzystania błędu w Grze lub Serwisie jego Konto zostanie usunięte.
7.22 Okresowo działanie portalu Garmory, Gry lub Serwisu będzie przerywane na kilka minut w celu: przeprowadzenia prac konserwacyjnych; zaktualizowania informacji lub fabuły na portalu Garmory, w Grach i Serwisach; wykonania czynności wymaganych przez system portalu Garmory, Gry i Serwisów; aktualizacji oprogramowania.
7.23 W przypadku przerw w pracy portalu Garmory, Gry lub Serwisu wynikających z przedłużających się prac konserwacyjnych (7 ust. 7.22), sił trzecich, awarii sprzętu, usterek zależnych od firm trzecich (7 ust. 7.14) Usługodawca przedłuży Użytkownikom o czas trwania przerwy wszystkie wykupione Usługi Premium mające trwać określony czas. W przypadku poważnych awarii, w wyniku których doszło do utraty części informacji o Koncie Użytkownika, Usługodawca dołoży wszelkich starań, by zrekompensować Użytkownikom utracone Usługi Premium nabyte na portalu Garmory, w Grze lub Serwisie za Wirtualną Walutę poprzez przywrócenie Wirtualnej Waluty, przedłużenia abonamentu lub utraconych Funkcji Premium.

8. UMIESZCZANIE MATERIAŁÓW NA PORTALU GARMORY, W GRZE LUB SERWISIE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW
8.1 Użytkownik musi starannie wybierać informacje, które publikuje na portalu Garmory, w Grze lub Serwisie i oddaje do dyspozycji innym Użytkownikom.
8.2 Nadesłanie jakiejkolwiek treści (komentarzy, postów na forum, map, grafik, dialogów itp.) równoznaczne jest z oświadczeniem przez osobę nadsyłającą treść, że jest ona jej autorem i nie narusza ona praw własności intelektualnych osób trzecich.
8.3 Autorzy nadesłanych treści (komentarzy, postów na forum, map, grafik, dialogów itp.) wyrażają zgodę na ich zamieszczenie w portalu Garmory, w Grze lub Serwisie w celu ich udostępnienia Użytkownikom oraz innym osobom korzystającym z Internetu i oświadczają, że nie roszczą sobie z tego tytułu żadnych opłat, w szczególności od Usługodawcy, Graczy oraz użytkowników Internetu.
8.4 W ramach zgody, o której mowa powyżej (8 pkt 8.3), autorzy zezwalają na wykorzystywanie ich materiałów przez Użytkowników i innych korzystających z sieci Internet, w tym na: zwielokrotnianie, utrwalanie, sporządzanie cyfrowego zapisu, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do własnych baz danych bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów, opracowań (abstraktów), przeprowadzanie korekty stylistycznej i ortograficznej, wprowadzanie przeróbek i adaptacji, wprowadzenie w całości lub części do sieci komputerowej w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego Użytkownika.
8.5 Autorzy treści wyrażają zgodę na korzystanie z ich prac przez każdego użytkownika sieci Internet w zakresie odczytywania oraz pobierania treści w celu wykorzystywania ich do własnego użytku osobistego.
8.6 Korzystanie z udostępnionych materiałów, zarówno w zakresie odbioru jak i przesyłania treści, może odbywać się wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, przy poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.
8.7 Zabronione jest umieszczania tekstów/materiałów o charakterze komercyjnym.
8.8 W celu zapewnienie przestrzegania OWH, Regulaminu i Netykiety Użytkownik wyraża zgodę na monitorowanie i zapisywanie na serwerach Usługodawcy korespondencji prowadzonej prze niego w toku Gry, Serwisu z innymi Użytkownikami bez względu na treść, formę i miejsce prowadzonej tej korespondencji. Zgoda ta dotyczy również treści przekazywanych przez Użytkownika w ramach np.: czatów klanowych, grupowych i prywatnych. Jednocześnie Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zgoda ta może być w każdym czasie cofnięta, o czym poinformuje Usługodawcę. Cofnięcie zgody wiąże się z utratą dostępu do Konta i usunięciem Konta Użytkownika połączonym z utratą Wirtualnej Waluty, przedłużenia abonamentu bez zwrotu jakichkolwiek kosztów. W takim przypadku Usługodawca niezwłocznie usunie korespondencję Użytkownika zapisaną na serwerach Usługodawcy.
8.9 Użytkownik nie jest upoważniony do wykorzystywania serwisów do celów nielegalnych lub niedozwolonych. Zwłaszcza nie jest on upoważniony do wykorzystywania nazw Użytkowników i/lub adresów e-mail, numerów GG lub innych informacji kontaktowych bez ich zezwolenia do wysyłania ewentualnie niechcianych e-maili, informacji reklamowych lub do innych celów zarobkowych lub komercyjnych. Zarówno jak Użytkownik nie jest upoważniony do kopiowania, zbierania tych danych i publikowania ich w innych, niezależnych serwisach bez zgody właścicieli.
8.10 Usługodawca ma prawo do zamieszczenia lub usunięcia jednego lub więcej elementów nadesłanych przez danego Użytkownika bez podania przyczyn, a w szczególności w przypadku podejrzenia o plagiat lub łamania przez autora nadesłanej pracy OWH lub Regulaminu Gry lub Serwisu. Naruszenia zachodzą przykładowo w przypadku umieszczenia informacji, które:
a) są powszechnie uznawane za nieprzyzwoite, rasistowskie, fanatyczne i propagujące przemoc;
b) są natarczywe lub obraźliwe dla innej osoby czy też zastraszające, obsceniczne, zniesławiające lub oszczercze;
c) są seksistowskie, pornograficzne lub innej natury będącej zagrożeniem dla młodzieży lub zawierające link do strony internetowej niedozwolonej dla młodzieży;
d) zawierają fałszywe i wprowadzające w błąd informacje, promujące nielegalne formy zachowania;
e) przedstawiają nielegalną lub nieupoważnioną kopię lub rozpowszechniają dzieła chronione prawami autorskimi, np.: poprzez udostępnienie nielegalnych programów komputerowych lub linków do nielegalnych programów komputerowych, do informacji o omijaniu zabezpieczeń chroniących przed kopiowaniem i do nielegalnych kopii utworów muzycznych lub naruszających w inny sposób prawa autorskie;
f) nakłaniają do przesyłania spamu, wiadomości łańcuszkowych lub innych niepożądanych maili masowych lub wiadomości natychmiastowych;
g) zawierają ograniczone, dostępne tylko za pomocą hasła lub ukryte strony lub zdjęcia;
h) promują aktywności lub działalność przestępczą lub zawierają instrukcje do nielegalnych aktywności lub do nich podżegają. Zawierają m.in., ale nie wyłącznie: informacje o produkcji lub możliwości zakupu broni, o pornografii dziecięcej, dotyczące oszust, handlu narkotykami, hazardu, prześladowania, spammingu, spimmingu, rozpowszechniania wirusów komputerowych i innych szkodliwych plików, naruszenia patentu lub kradzieży tajemnic przedsiębiorstwa;
i) wzywają innych Użytkowników do dodawaniach danych osobowych dla celów komercyjnych lub bezprawnych lub do podawania danych dostępowych;
j) dotyczą działań komercyjnych i/lub sprzedaży, takich jak np.: ogłoszenia o konkursach, losowaniach, handel wymienny, anonse, piramidy finansowe (system sprzedaży lawinowej);
k) zawierają wizerunek innej osoby bez posiadania jej przyzwolenia.
8.11 Użytkownik nie ma prawa żądać przywrócenia usuniętych informacji.
8.12 Usługodawca informuje, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za zgodność z prawdą lub odpowiedni dobór materiałów dostępnych w Grze, Serwisie lub w ramach innych świadczonych usług wprowadzonych przez Użytkowników lub jakiekolwiek osoby trzecie.
8.13 Z faktu, że serwisy internetowe należące do osób trzecich są łączone z portalem Garmory, Grą, Serwisem lub innymi świadczonymi przez Usługodawcę usługami poprzez odesłanie internetowe (linki), nie wynika, że Usługodawca zezwala lub ponosi odpowiedzialność za działalność tych serwisów lub ich zawartość.

9. KONTAKT Z PORTALEM GARMORY. AWARIE. ZGŁASZANIE NARUSZENIA PRAWA.
9.1 Wszelkie uwagi, reklamacje, zapytania oraz informacje odnośnie portalu Garmory, Gry lub Serwisu mogą być kierowane na Panel Kontaktowy pod adresem: http://www.margonem.pl/?task=support, w postaci wiadomości e-mail: margonem@garmory.pl lub pocztą na adres siedziby Usługodawcy.
9.2 Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług portalu Garmory, Gry lub Serwisu, a także do dokonywania zmian i w każdy inny sposób oddziaływania na stronę techniczną Konta Użytkownika w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta, portalu Garmory, Gry lub Serwisu.
9.3 W przypadku stwierdzenia umieszczenia przez Użytkowników materiałów naruszających prawo należy niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę poprzez wysłanie wiadomości na Panel Kontaktowy, adres email podany w punkcie 9.1 niniejszych OWH lub pocztą na adres siedziby Usługodawcy. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia dostępu do takich materiałów lub nawet usunięcia ich z portalu Garmory, Gry lub Serwisu. Zgłoszenie o naruszeniu prawa powinno zawierać okoliczności uwiarygodniające fakt naruszenia.
9.4 Użytkownik może składać Usługodawcy reklamacje dotyczące funkcjonowania portalu Garmory, Gry lub Serwisu, Usług Premium oraz kar nałożonych na Użytkownika przez Usługodawcę.
9.5 Reklamacje należy składać za pośrednictwem Panelu Kontaktowego, będącego integralną częścią portalu Garmory. W przypadku blokady lub nieposiadania Konta na portalu Garmory, w Grze lub Serwisie można założyć nowe Konto na potrzeby kontaktu z Usługodawcą. W razie problemów z Panelem Kontaktowym reklamację można złożyć też za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres: margonem@garmory.pl.
9.6 W treści reklamacji Użytkownik powinien podać:
a) nazwę Użytkownika (Login lub Nick z Konta);
b) szczegółowy opis zaistniałej nieprawidłowości;
c) datę i godzinę powzięcia informacji o nieprawidłowości.
9.7 Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dnia od dnia jej zgłoszenia.
9.8 Usługodawca, w zależności od wybranej przez Użytkownika formy kontaktu, informuje go za pośrednictwem Panelu Kontaktowego lub poczty elektronicznej o sposobie jej rozpatrzenia.
9.9 Reklamacje należy złożyć w terminie 30 dni od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą zgłoszenia reklamacji. Reklamacje zgłoszone po tym terminie, z przyczyn technicznych, mogą zostać pozostawione bez rozpoznania.

10. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
10.1. Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 oraz art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, nr 101, poz. 926 j.t. z późn. zm.) Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych przez niego w związku z rejestracją w Grze lub Serwisie lub w związku z korzystaniem z Gry lub Seriwisu, w celach związanych ze świadczeniem przez Usługodawcę usług określonych w niniejszych OWH.
10.2 Rejestracja w Grze lub w Serwisie nie wymaga podania danych osobowych Użytkownika, Użytkownik może je jednak dobrowolnie podać w ramach zgody na przetwarzanie danych, o której mowa w pkt 10.1. W przypadkach szczególnych – Użytkownik zostanie poproszony o podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie.
10.4 Prośba o podanie przez Użytkownika danych osobowych (w szczególności takich jak imię, nazwisko, NIP, PESEL, adres, numer telefonu) przez Usługodawcę może nastąpić:
a) w wypadku reklamacji;
b) w celu jednoznacznego określenia osoby korzystającej z Konta w portalu Garmory, Grze lub Serwisie;
c) w przypadku chęci otrzymania faktury VAT za płatną usługę dostarczoną przez Usługodawcę;
d) w przypadku wygranej Użytkownika w konkursie lub promocji organizowanej przez Usługodawcę i konieczności dopełnienia formalności wymaganych przez prawo, a także dostarczenia wygranej na wskazany adres; odmowa podania danych lub podanie danych nieprawdziwych w takim przypadku skutkuje automatyczną utratą prawa do wygranej.
10.5 Firmy realizujące proces płatności mogą wymagać podania w/w danych od Użytkownika. Za dane podane w tym wypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
10.6 Usługodawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia posiadanych danych Użytkownika specjalnym osobom i organom, jeśli obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11.1. Nieważność jednego z postanowień Ogólnych Warunków Handlowych stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu nie powoduje nieważności pozostałych postanowień OWH.
11.2 Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany OWH. Zmiany OWH wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia zamieszczenia informacji o zmianie na portalu Garmory.
11.3 Przed każdym logowaniem do Gry lub Serwisu Użytkownik powinien sprawdzić, czy niniejsze OWH nie uległy zmianie. Usługodawca będzie prezentował na łamach portalu Garmory informację o takiej zmianie.
11.4 Zalogowanie się na portal Garmory, do Gry lub Serwisu oznacza akceptację przez Użytkownika całości aktualnych Ogólnych Warunków Handlowych i Regulaminu Gry lub Serwisu.
11.5 W przypadku niezaakceptowania zmian w OWH Użytkownik powinien powstrzymać się od logowania się na portal Garmory, do Gry lub Serwisu i korzystania z nich oraz niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o takiej decyzji.
11.6 Fakt, że Usługodawca nie korzysta w danym momencie z jakiegokolwiek z uprawnień i/lub nie sprzeciwia się niewykonywaniu przez drugą stronę jakiegokolwiek zobowiązania zawartego w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych, nie może być interpretowany jako rezygnacja przez Usługodawcę z możliwości późniejszego skorzystania z jednego z uprawnień lub akceptacja niewykonywania zobowiązań przez drugą stronę.
11.7 Polskie prawo, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ma zastosowanie do wszystkich kwestii nieuregulowanych w tych Ogólnych Warunkach Handlowych.
11.8 Wszystkie spory wynikające z działania portalu Garmory, Gry, Serwisu lub powiązanych usług powinny być wnoszone do polskiego sądu powszechnego właściwego dla siedziby Usługodawcy. Usługodawcy Garmory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. przysługuje również prawo do składania pozwów do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania Użytkownika.